น้ำมันหอมระเหยแท้ กลิ่นโรสแมรี่ (Rosemary)

Attribute:

Pure Rosemary Oil (Rosmarinus officinalis). Restorative, concentrate, and focus. Both stimulant and relaxant properties

Brand : elyrest

Share

โรสแมรี่ (Rosemary) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rosemarinus Officinalis

คุณสมบัติ : น้ำมันหอมระเหยโรสแมรี่ เป็นกลิ่นที่ผู้คนนิยมนำมาเป็นส่วนผสม เป็นสมุนไพรเก่าแก่ มีคุณสมบัติช่วยในเรื่องคลายความปวดของกล้ามเนื้อ กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ให้รู้สึกสดชื่นและมีสมาธิ เสริมสร้างความจำ คลายความรู้สึกซึมเศร้า อ่อนล้าลงได้ หรือนำไปใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ช่วยขจัดรังแค เส้นผมนุ่มเงางาม และกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม

ส่วนประกอบ : น้ำมันหอมระเหยโรสแมรี่ 100%

ขนาด : 10 มิลลิลิตร

 

Rosemary Pure Essential Oil

Pure Rosemary Oil (Rosmarinus officinalis)

Restorative, concentrate, and focus


Both stimulant and relaxant properties


Anti-spasmodic, powerfully stimulating, and warming oil can relieve symptoms of rheumatism, joint stiffness, and muscle pain.

Skin-regeneration and wound-healing properties. It has a stimulating and firming action on mature skin.

Enhance hair growth and shine, balance an oily scalp, and control dandruff.

Immune stimulants are useful for relieving respiratory conditions like cold and flu symptoms and soothe bronchitis, asthma, and coughs.

Restorative properties for restoring and balancing the nervous system to provide mood swings and enhance concentration, focus, anti-depressant

Stimulating the mind, promoting clear thought and inner vision. If used to massage and stimulate the body to keep warm; also activates the brain and stimulates nerve ending; relieves headaches, migraines, and vertigo. Suitable for oily skin clear congested dull skin.

www.baanidin.com

Rosemary essential oil is a versatile oil with several benefits for beauty and spa treatments. Its fresh and herbaceous scent, along with its various properties, make it a popular choice for skincare, haircare, and relaxation.

Here are some of the benefits of rosemary essential oil and how to use it in beauty and spa settings:

Benefits for Beauty and Spa:

Hair Growth and Health: Rosemary oil is known to stimulate hair follicles and improve circulation to the scalp, promoting hair growth and reducing hair loss. It can be used in shampoos, conditioners, and hair masks.


Scalp Health: Rosemary oil helps balance the scalp's oil production and can be beneficial for those dealing with dandruff or an oily scalp. It soothes irritation and provides relief from itchiness.


Anti-Aging Properties: Rosemary oil contains antioxidants that combat free radicals and protect the skin from premature aging. It may help reduce the appearance of fine lines and wrinkles.


Skin Clarifying: The antimicrobial and astringent properties of rosemary oil make it effective in treating acne and blemishes. It can be added to facial cleansers, toners, or masks.


Pain Relief: Rosemary oil can provide relief from muscle aches and pains when used in massages. It has analgesic properties that help relax tense muscles.


Aromatherapy: The invigorating scent of rosemary oil can help improve concentration, boost mental clarity, and reduce stress and fatigue.


How to Use Rosemary Essential Oil in Beauty and Spa:

Hair Care: To promote hair growth and improve scalp health, add a few drops of rosemary oil to your shampoo or conditioner. You can also create a hair mask by mixing a few drops with a carrier oil like coconut or jojoba and applying it to your scalp and hair. Leave it on for about 30 minutes before shampooing.


Skincare: For acne-prone skin, add a drop or two of rosemary oil to your daily moisturizer or a carrier oil (like jojoba or argan oil) and apply it to affected areas. Alternatively, use rosemary oil in a facial steam to open pores and purify the skin.


Massage: For a relaxing massage, dilute rosemary oil with a carrier oil and apply it to the body. The oil's analgesic properties can help relieve muscle tension.


Aromatherapy: Diffuse rosemary oil in a spa or treatment room to create a refreshing and invigorating ambiance. Alternatively, add a few drops to a bowl of hot water and inhale the steam during facial treatments.


Baths: Enhance the spa experience by adding a few drops of rosemary oil to a warm bath. This can help relieve stress, soothe tired muscles, and improve mental clarity.


Compress: Create a warm compress by adding a few drops of rosemary oil to hot water. Soak a cloth in the water, wring it out, and apply it to sore or tense areas for pain relief.


Always ensure proper dilution of rosemary essential oil with a carrier oil to prevent skin irritation. Perform a patch test before using any essential oil, especially if you have sensitive skin. Pregnant or nursing individuals and those with certain medical conditions should consult with a healthcare professional before using essential oils.
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้